Faza de înfiinţare

Din punct de vedere legal, etapele privind înfiinţarea unei societăţi de profil sunt următoarele:

1. Constituirea dosarului de înfiinţare

2. Depunerea dosarului la Registrul Comertului

3. Sedinta de judecata

4. Ridicarea actelor firmei

5. Întocmirea şi depunerea dosarului de înscriere la Filiala CECCAR de domiciliu

6. Eliberarea autorizaţiei de funcţionare şi înscrierea în Taboul Corpului a societăţii


1. Etapa constituirii dosarului de înfiinţare:

Actele pe care trebuie sa le cuprindă dosarul de înfiinţare sunt următoarele:

 • Actul constitutiv (original);
 • Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
 • Înscrisul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, înregistrat la administraţia financiară în circumscripţia căreia se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;
 • Certificatul emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit (se obţine prin intermediul oficiului registrului comerţului);
 • Dacă sunt înregistrate la administraţia financiară alte contracte ce atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil este necesară declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social.
 • Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
 • Dovada privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copie) (pentru banca se va intocmi un dosar separat!);
 • Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către asociaţi/a dministratori/cenzori, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original);
 • Actele de identitate ale asociaţilor/ administratorilor/ cenzorilor (copie);
 • Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original);
 • Certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii sau reprezentanţii legali ai societăţii comerciale, care au domiciliul/ reşedinţa în România sau pentru persoanele fizice sau juridice străine, care au această calitate şi sunt înregistrate fiscal în România sau, după caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;
 • Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că societatea îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (original).
 • Cererea de înregistrare (original)

2. Etapa depunerii actelor la Registrul Comertului:

A doua etapă se desfăşoară la Registrul Comertului şi constă în:

 • Prezentarea dosarului la referent
 • Corectarea eventualelor greseli/nereguli (pe cat posibil pe loc)
 • Depunerea dosarului sau retragerea lui pentru remedierea greselilor (dupa caz), (in cazul depunerii) primirea foii de calcul si achitarea taxelor de Registru mentionate
 • Depunerea foii de calcul si a chitantelor la Registratura; primirea bonului de inregistrare

3. Etapa şedintei de judecată:

Etapa şedinţei de judecată se desfaşoară la Registrul Comerţului.

 • Aceasta etapa necesita cca o jumatate de zi, in ziua in care este programat termenul pentru sedinta de judecata a cererii de infiintare firma
 • Daca este nevoie (in situatiile in care apar probleme), trebuie sa fiti pregatiti sa va sustineti cauza in fata directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei desemnate
 • Neregulile ce raman nerezolvate vor atrage amanari ale judecării dosarului, amânări intre 2 si 5 saptamani

4. Etapa ridicarii dosarului:

Termenul in care se desfasoara procedura de la Registrul Comertului este prevazut de lege si este de 3-5 zile lucrătoare.


5. Întocmirea şi depunerea dosarului de înscriere la Filiala CECCAR, de domiciliu, cu următoarele documente:

 • Actele societatii emise de Registrul Comerţului (certificatul de înregistrare, actul constitutiv, certificatul constatator, încheierea Directorului Oficiul Registrului Comerţului/rezoluţia);
 • Formulare standard emise de CECCAR, respectiv:

- declaratia pe proprie răspundere;

- cererea de inscriere;

- declaratia privind functionarea societatii de expertiza contabila/contabilitate;

- fisa pentru societati comerciale completate de reprezentantul legal al societatii [click aici pentru a descărca toate formularele];

 • Dovada achitării taxei de înscriere în Tabloul Corpului a societăţii

- 150  Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii) pentru o societate de expertiză;

- 125 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii) pentru societate de contabilitate;

 •  Copia carnetului de membru CECCAR a asociatului/asociaţilor.

6. Eliberarea autorizaţiei de funcţionare şi înscrierea în Taboul Corpului a societăţii

În baza documentaţiei depuse, Filiala CECCAR de domiciliu urmează a vă elibera autorizaţia de funcţionare în baza căreia societatea are dreptul de a desfăşura activitatea.


SFATURI PRACTICE:

1. Actul constitutiv al societăţii de profil pentru autorizare şi înscriere în Tabloul Corpului trebuie să respecte condiţiile prevăzute de art. 9 din O.G. 65/1994, republicată, cu modificările ulterioare şi de Normele deontologice nr. 3334/17.03.2003, referitoare la membrii Corpului – persoane juridice, respectiv:     

 • să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil şi/sau de contabil autorizat;
 • majoritatea acţionarilor sau asociatilor să fie experţi contabili/contabili autorizaţi şi să deţină majoritatea actiunilor sau a părţilor sociale (minim 51% din capitalul social) şi totodată consiliul de administratie al societăţii comerciale să fie ales, în majoritate, dintre acţionarii sau asociaţii membri ai Corpului;
 • acţiunile să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar să fie admis de adunarea generală;
 • obiectul de activitate al unei societati de expertiză contabilă poate să cuprindă pe lângă clasa CAEN 6920 – “Activităţi de contabilitate şi audit financiar consultanţă în domeniul fiscal” şi activitati din clasele CAEN, potrivit celor menţionate în Anexă.

2. Serviciile contabile pot fi prestate de societăţile de profil în baza avizului anual de exercitarea a profesiei contabile, aviz care se poate obţine, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an doar după respectarea cumulativă a  condiţiilor prevăzute de reglementările CECCAR, respectiv:

 • Depunerea raportului anual de activitate [click aici pentru a descărca formularul];
 • Achitarea în întregime a obligaţiilor faţă de Corp aferente anului trecut şi a obligaţiilor aferente anului pentru care se acordă viză;
 • Dovada că nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale (prezentarea certificatului de cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere);
 • Dovada  că nu aţi săvârşit fapte care să încalce obligaţiile prevăzute de lege, precum şi regulile privind conduita etică şi prefesională, potrivit pct. 121 şi 122 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, republicat, pentru care să fi fost sancţionaţi de comisia de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, pe toată durata suspendării, precum şi cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
 • Depunerea de dovezi privind dezvoltarea profesională continuă conform Standardului profesional nr. 38;
 • Prezentarea unei adeverinţe medicale din care să rezulte capacitatea de exerciţiu deplină.

Comments are closed.